Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Infolinia - nowe zasady odbioru odpadów na terenie gminy Piaseczno

Kategorie: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 18 marca 2013 Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

W związku ze zmianami w gospodarce odpadami jakie będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2013 r. gmina Piaseczno uruchamia dla Mieszkańców specjalną infolinię.

Infolinia kampanii "Czysta Gmina Piaseczno" czynna będzie od dnia 12.03.2013r. do dnia 30.06.2013r. Pod numerem Infolinii Mieszkańcy uzyskają wszystkie informacje dotyczące planowanych zmian dotyczących nowych zasad odbioru odpadów komunalnych.

INFOLINIA KAMPANII "CZYSTA GMINA PIASECZNO"
• tel. 22/ 121 04 76
• infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 9.00.-15.00.
• opłata za połączenie uzależniona jest od stawek określonych przez operatorów

Zapraszamy do kontaktu!

Nowe zasady odbioru odpadów na terenie - poniżej zamieszczamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące nowych zasad gospodarowania odpadami na terenie miasta i gminy Piaseczno, które będą obowiązywały od dnia 01 lipca 2013r.  

1. W jaki sposób będzie naliczana opłata?
Na terenie gminy Piaseczno stawka opłaty będzie uzależniona od ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy czym należy pamiętać, iż osoba zamieszkująca to nie to samo co osoba zameldowana. Jeśli więc na terenie nieruchomości mieszkają trzy osoby a zameldowanych jest dwie to w deklaracji należy wskazać osoby zamieszkujące (czyli 3).

2. Czy będę podpisywać umowę z gminą (urzędem)?
Nie. Gmina wybierze firmę obowiązaną do odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Obowiązkiem właściciela nieruchomości będzie złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Złożona deklaracja będzie podstawą do wnoszenia opłaty.

3. Co będzie jeśli nie będę uiszczał nowej opłaty?
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega rygorowi ordynacji podatkowej, tak jak m.in. podatek od nieruchomości. W przypadku braku wpłaty zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne.
W sytuacjach, gdy dane zawarte w deklaracji nie będą zgodne z rzeczywistością lub gdy deklaracja nie wpłynie do urzędu w wymaganym terminie, burmistrz w drodze decyzji określi wysokość opłaty.

4. Czy należy rozwiązać umowę z firmą, która odbiera obecnie ode mnie odpady?
Tak. Właściciele nieruchomości muszą pamiętać, by odpowiednio wcześnie wypowiedzieć obowiązujące dotychczas umowy z firmami odbierającymi śmieci. Ostatnim dniem obowiązywania tych umów powinien być 30 czerwca 2013 r. Posiadanie osobnej umowy po 1 lipca 2013 r. nie zwolni właścicieli nieruchomości z obowiązku uiszczania opłaty.

5. Czy są już ustalone stawki?
Stawki nie zostały ustalone. Wysokość stawek zostanie określona po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego. Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia br. Informacje o obowiązujących stawkach zostaną podane do wiadomości publicznej (strona internetowa, gazeta piaseczyńska, ulotki, stoiska informacyjne).

6. Czy Gmina kupi pojemniki na odpady?
Wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym jest obowiązkiem właściciela nieruchomości. Dotyczy to nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej oraz nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Ponadto, obowiązkiem właścicieli nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów surowcowych (tzw."suchych") oraz pojemniki do zbierania szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła Gmina Piaseczno, zgodnie z zapisami "Regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Piaseczno", zapewnia właścicielom nieruchomości worki w następujących ilościach:
1) dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego w ilości:
− 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. "suche"),
− 1 szt. na miesiąc na szkło,
− w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie
kwiecień - listopad na bioodpady i odpady zielone - maksymalnie do 32 szt. na
rok.
2) dla zabudowy wielorodzinnej w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami
nieruchomości w okresie kwiecień - listopad na bioodpady i odpady zielone max. do 32
szt. na rok.
3) dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne w ilości:
- 1 szt. na miesiąc na odpady surowcowe (tzw. "suche"),
- 1 szt. na miesiąc na szkło,
- w ilości ustalonej w porozumieniu z właścicielami nieruchomości w okresie
kwiecień - listopad na bioodpady i odpady zielone - maksymalnie do 32 szt. na rok.

7. Jak będzie wyglądać segregacja odpadów w gminie?
W składanej deklaracji należy zawrzeć informację, czy gospodarstwo domowe / firma będzie segregowało odpady. Jeśli zdecyduje się na segregację, to zebrane w sposób selektywny odpady należy gromadzić w pojemnikach lub workach przeznaczonych do tego celu.

Na terenie gminy Piaseczno właściciele nieruchomości będą zobowiązani do prowadzenia selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:
1. odpady surowcowe (tzw. "suche" gromadzone w przeźroczystych żółtych workach lub pojemnikach koloru żółtego): papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metale żelazne i nieżelazne, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, tekstylia;
2. szkło i odpady opakowaniowe ze szkła gromadzone w przeźroczystych zielonych workach lub pojemnikach koloru zielonego)
3. bioodpady i odpady zielone (gromadzone w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego) zbiórka prowadzona w okresie wiosenno - jesiennym (kwiecień - listopad);

Opakowania plastikowe i puszki należy zgnieść tak aby zajmowały jak najmniej miejsca. Opakowania szklane natomiast starajmy się wrzucać ostrożnie - stłuczone opakowaniowa trudniej przygotować do recyklingu.

Obowiązkiem mieszkańców będzie również wydzielanie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych, w szczególności: przeterminowanych leków, chemikaliów i opakowań po nich (farb, lakierów, rozpuszczalników, olejów odpadowych, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. Odpady te będzie można dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.

8. W jaki sposób należy gromadzić niesegregowane odpady komunalne (zmieszane)?
Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemniki przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych.
Zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej 0,02 m3 na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdą nieruchomość;
2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej 0,02 m3 pojemnika na osobę przy cyklu odbioru dwa razy na tydzień ;
3) dla szkół wszelkiego typu, dla żłobków i przedszkoli 0,003 m3 na każdego ucznia / na każde dziecko i pracownika;
4) dla lokali handlowych 0,05 m3 na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na lokal;
5) dla punktów handlowych poza lokalem 0,05 m3 na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 0,12 m3 na każdy punkt;
6) dla lokali gastronomicznych 0,02 m3 na jedno miejsce konsumpcyjne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 0,12 m3 na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki 0,02 m3 na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych oraz domków letniskowych 0,02 m3 na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 0,005 m3 poza tym okresem
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika (kosza) na odpady.

9. Z jaką częstotliwością będą odbierane odpady?
Opis sposobu odbioru w zależności od rodzaju zabudowy oraz wymagane częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów przedstawiono poniżej.
1) ZABUDOWA WIELORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 2 razy na tydzień.
Odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych z folii LDPE, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka w okresie wiosenno - jesiennym (kwiecień - listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Odpady surowcowe (tzw. "suche")
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na tydzień.
c) Szkło
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
d) Odbiór odpadów wielkogabarytowych
2 razy w ciągu roku zgodnie z ustalonym i podanym do wiadomości publicznej harmonogramem, bądź na bieżąco do PSZOK.

2) ZABUDOWA JEDNORODZINNA
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka: brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno - jesiennym (kwiecień - listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
c) Odpady surowcowe (tzw. "suche")
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka: zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.

3) NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH NIE ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, A POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE
a) Odpady komunalne zmieszane
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
b) Bioodpady i odpady zielone
Zbierane w workach biodegradowalnych, kolor worka brązowy (przeźroczysty), zbiórka u źródła w okresie wiosenno - jesiennym (kwiecień - listopad).
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie w okresie w okresie wiosenno - jesiennym (kwiecień - listopad).
c) Odpady surowcowe (tzw. "suche")
Zbierane w workach, kolor worka żółty przeźroczysty, zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
d) Szkło
Zbierane w workach, kolor worka zielony (przeźroczysty), zbiórka u źródła.
Częstotliwość wywozu: nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
4) ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I CHOINEK.
Odpady wielkogabarytowe, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, a także z nieruchomości niezamieszkałych, zbierane mają być 2 razy w ciągu roku, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem. Choinki, zarówno w zabudowie wielorodzinnej jak i jednorodzinnej, zbierane 2 razy w ciągu roku, w dniu ustalonym i podanym do publicznej wiadomości.
5) ODBIÓR INNYCH ODPADÓW
Inne odpady, tj.: odpady niebezpieczne, odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, zbierane selektywnie przez mieszkańców są przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno.

10. Czy będę płacić więcej niż obecnie?
W chwili obecnej stawki opłat nie zostały ustalone. Zasadą będzie, iż za odpady zbierane w sposób selektywny pobierana będzie niższa opłata.

11. Jakie będą konsekwencje nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za odbiór odpadów?
W przypadku nie złożenia deklaracji burmistrz określi w drodze decyzji wysokość opłaty, biorąc pod uwagę szacunki, w tym średnią ilość odpadów powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

12. Czy opłata będzie naliczana od ilości osób zameldowanych? Co w przypadku gdy ktoś jest zameldowany, a mieszka gdzie indziej?
Opłata będzie naliczana od ilości osób faktycznie zamieszkujących daną nieruchomość, a nie od osób w niej zameldowanych. Właściciel nieruchomości w deklaracji wskaże ilość osób zamieszkujących. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie uiszczana na podstawie złożonej deklaracji.

13. Kto i na jakich zasadach będzie od lipca odbierał ode mnie śmieci?
Obowiązek podpisania umowy z firmą wywozową przejmie za mieszkańców Urząd Miasta
i Gminy Piaseczno. Wyłoniona w przetargu firma, będzie odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych. Za odbiór odpadów wszyscy mieszkańcy gminy uiszczać będą opłatę, która zostanie ustalona na podstawie złożonej deklaracji.

14. Co oznacza, że opłata będzie niższa dla segregujących odpady?
Osoby segregujące odpady będą płacić mniej od tych, które ich nie segregują. Ustawa nakazuje gminom, żeby naliczały opłaty za wywóz śmieci zgodnie z tą zasadą.
Gmina ustali stawki opłat na takim poziomie, aby były one zachęcające do selektywnego zbierania odpadów (tj. segregacji śmieci).
Nie będzie można jedynie zadeklarować segregacji, a następnie wrzucać wszystkie odpady do jednego pojemnika. Firma odbierająca odpady ma obowiązek powiadomić gminę o przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów i potraktować je jako zmieszane odpady komunalne.

15. Co będzie można zrobić z odpadami takimi jak pojemniki po farbach i rozpuszczalnikach?
Odpady niebezpieczne, w szczególności: przeterminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (farby, lakiery, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki, zużyte opony itp. które należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów (PSZOK) lub innych miejsc wskazanych na stronie internetowej gminy Piaseczno. Wymienione odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób aby uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

16. Jak będzie rozwiązany odbiór odpadów zielonych w gminie?
Bioodpady i odpady zielone - zbierane będą w przeźroczystych workach biodegradowalnych koloru brązowego, w ilości 32 szt. na nieruchomość, w okresie wiosenno - jesiennym (kwiecień - listopad). Bioodpady i odpady zielone odbierane będą nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie.
Większą ilość odpadów zielnych będzie można dostarczyć bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK). Informacje o Punkcie dostępne będą na stronie internetowej gminy.

17. Kiedy będzie znana stawka opłaty?
Planowany termin ustalenia stawek to początek kwietnia.

18. Kiedy będzie wzór deklaracji?
Wzór deklaracji zostanie udostępniony w kwietniu.

19. Czy dostanę deklarację do domu?
Wzór deklaracji będzie dostępny na stronie internetowej gminy Piaseczno: www.piaseczno.eu oraz w budynku urzędu. Rozważane jest również doręczenie deklaracji przez pocztę w formie przesyłki bezadresowej lub poprzez sołtysów.

20. Do kiedy będę musiał złożyć deklarację do Gminy?
Deklaracje należy złożyć do 31 maja 2013.

gminy Piaseczno - najczęściej zadawane pytania


Komentarze

Liczba komentarzy: 2
gość: gosiak
Dodano: wtorek, 19 marca 2013
Jeżeli zameldowanych jest mniej, a przebywa więcej, to trzeba zapłacić, a jak jest zameldowanych więcej, a przebywa mniej, to co?
1
gość: eliza
Dodano: środa, 20 marca 2013
To wtedy opłatę uiszcza się za osoby zamieszkujące.

Przeważnie w spółdzielniach lub wspólnotach składa się oświadczenie o ilości osób zamieszkujących w danym lokalu. Na podstawie tego oświadczenia (właściwa ilość osób zamieszkująca lokal) wyliczana jest opłata.
2
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

REGENOVUM - PIELĘGNACJA SKÓRY W JESIENI ŻYCIA

REGENOVUM - PIELĘGNACJA SKÓRY W JESIENI ŻYCIA

Ludzie od wieków poszukiwali i nadal poszukują recepty na wieczną młodość...

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

Od 4 stycznia 2021 roku rozpocznie działalność Środowiskowe Centrum Zdrowia...

Konstancinianka wśród cyfrowych liderów

Konstancinianka wśród cyfrowych liderów

Agnieszka Halicka, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w...

Teściowa śpiewa - scena Józefosław

Teściowa śpiewa - scena Józefosław

Od jednorazowej przygody do kariery muzycznej. Beata Łubczonek i Marcin...

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na kolejne e-usługi

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na kolejne e-usługi

Projekt Gminy Piaseczno pn. „Poprawa efektywności i dostępności e-usług...

Gdzie się zaszczepić przeciw Covid-19?

Gdzie się zaszczepić przeciw Covid-19?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę punktów, w których będą...

Dziennikarstwo obywatelskie

Lacoste już otwarty! Pierwszy salon w nowej części handlowej Designer Outlet Warszawa powitał klientów

Lacoste już otwarty! Pierwszy salon w nowej części handlowej Designer Outlet Warszawa powitał klientów

Marka Lacoste jako pierwsza otworzyła drzwi do swojego salonu w nowej części...

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA PREZENTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA PREZENTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

Pani Kasia Niedziółka Wolontariuszka Bazy Wolontariatu Powiatu...

NEO Tools Mazowiecki Wrak Race w Mysiadle

NEO Tools Mazowiecki Wrak Race w Mysiadle

Po ponad rocznej przerwie wznawione zostają największe w Polsce wyścigi...

Bezpłatne porady architektów wnętrz w Piasecznie

Bezpłatne porady architektów wnętrz w Piasecznie

Z bezpłatnych konsultacji profesjonalnych projektantów wnętrz będzie można...

Poznaj z nami Konstancin

Poznaj z nami Konstancin

W niedzielę, 13 września Konstanciński Dom Kultury zaprasza na „Dzień...