Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Sprawozdanie ze Spotkania Fundacji Studio (S)praw Kobiet nt. Programu Pomocowego dla Kobiet w Starostwie

Utworzone: piątek, 19 kwietnia 2013 Autor: Dorota Łeweć i Justyna Szachowicz-Sempruch Źródło: Fundacja Studio (S)praw Kobiet

Dnia 11 kwietnia 2013 r. w Starostwie Powiatu Piaseczyńskiego odbyła się debata na temat Programu Pomocowego dla Kobiet z Powiatu Piaseczyńskiego. Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy ze Starostwem przez Fundację Studio (S)praw Kobiet, która przedstawiła utworzony przez nią, w pierwszym kwartale roku 2013, plan działań Programu Pomocowego. Program wpisuje się bezpośrednio w ogólnoeuropejską strategię horyzontalną równości płci (gender mainstreaming), obejmując wszystkie zagadnienia, na których skupia się polityka państwa, województwa, powiatu czy gminy, a z drugiej strony powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w projektach realizowanych przez instytucje sektora pozarządowego czy prywatnego, które korzystają ze środków publicznych.

Celem Programu Pomocowego są działania wspomagające kobiety w kreowaniu niezależnej finansowo ścieżki życia poprzez wspieranie ich projektów oraz rozwijanie zdolności, które pomogą im odnaleźć się na rynku pracy i wpłyną pozytywnie na poczucie własnej wartości i szacunek do samej siebie. Program składa się z edukacyjno-rozwojowych projektów, porad prawnych i psychologicznych; ma oferować konkretne (zindywidualizowane) rozwiązania dla kobiet w trudnych sytuacjach życiowych i/lub żyjących w rodzinach, w których panuje przemoc i/lub uzależnienie, znajdujących się w ciężkiej sytuacji finansowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, w domach opieki społecznej jak i kobiet bogatych w sytuacjach bez wyjścia.

Program Pomocowy wychodzi z założenia, że finansowa zależność od współmałżonka, partnera czy instytucji powoduje, że kobiety zarówno biedne jak i żyjące w dostatku, tracą samodzielność w myśleniu i działaniu, wiarę w swoje możliwości i godzą się na złe traktowanie. Założenie to opiera się pośrednio na danych pochodzących z europejskich badań socjologicznych w zakresie równouprawnienia, bezpośrednio natomiast na diagnozie środowiskowej, którą Fundacja Studio (S)praw Kobiet przeprowadziła na terenie Piaseczna w ramach nieodpłatnych porad prawnych, psychologicznych i rozwoju zawodowego, których udziela kobietom od początku swojego istnienia.

Fundacja S(S)K zdiagnozowała 3 istotne zjawiska dotyczące kobiet:

  1. Potrzeby kobiet nie są wyodrębnione spośród innych działań społecznych na naszym terenie.
  2. Niezrozumienie problemów kobiet związanych bezpośrednio z ich płcią, zarówno przez lokalną społeczność, jak i reprezentujące tą społeczność samorządy i placówki edukacyjne, doprowadza do zbytniego uogólnienia ich potrzeb. Takim przykładem na spotkaniu była nagrana wypowiedź Edyty Banasiewicz, kobiety niepełnosprawnej, nieobecnej ze względu na brak możliwości dojazdu z Żabieńca do Piaseczna.
  3. Brak współpracy środowisk kobiecych oraz spójnych działań kobiet, którym się powiodło, na rzecz konsolidowania i wspierania innych grup kobiet.

 

Konsekwencją postawionych tez było rozpoczęcie rozmowy na temat etycznej współpracy organizacji pozarządowych z lokalnym biznesem, mediami i instytucjami państwowymi.

Korzyści płynące z takiej współpracy dla biznesu to m.in. wzmocnienie marki na rynku lokalnym jako przyjaznej społecznie, odpisy darowizn od podatku i utożsamianie się z konkretną grupą konsumentów. Korzyści płynące z takiej współpracy dla org. pozarządowych to również pozyskanie gotówki i darowizn rzeczowych, dialog na tematy organizacyjne i obustronna wymiana doświadczeń. Współpraca polegać może również na wspieraniu imprez charytatywnych, czego najlepszym przykładem jest pierwsza akcja charytatywna dla Programu Pomocowego dla Kobiet, którą 26 kwietnia 2013 organizuje Szkoła Brytyjska w Warszawie na poczet pierwszych kroków Programu.

Przykładem etycznej i pełnej zaangażowania współpracy biznesu z naszą Fundacją jest portal społecznościowy www.naszepiaseczno.pl, na którym właścicielka, Edyta Mrowiec-Kitowska, współpracująca z Fundacją S(S)K przy Programie Pomocowym dla Kobiet, utworzyła zakładkę dotyczącą Programu. Oprócz porad i informacji, integralną częścią zakładki są ogłoszenia KOBIETA KOBIECIE ... gdzie już można umieszczać swoje potrzeby i zapytania, wymieniać się poglądami, poradzić innym, poszukiwać pracy lub ją zaoferować.

Działania organizacji NGO na świecie są w dużej mierze wspierane przez prywatnych darczyńców. W Polsce, która nie jest tak bogatym krajem jak USA, Kanada czy Szwajcaria, w dużo większej części NGO są zdane na fundusze pochodzące z programów zarówno krajowych jak i zagranicznych oraz na dotacje urzędów państwowych. Przy współpracy biznesu z organizacjami pozarządowymi należy monitorować i jako NGO zwracać uwagę, w jakim celu NGO są zapraszane do wspólnych akcji. Uważamy, że każda tego typu współpraca powinna przynosić realne korzyści obu stronom. Zarówno prywatny biznes jak i wszelkie organizacje, urzędy i placówki edukacyjne legitymujące się współpracą przy Programie Pomocowym dla Kobiet powinny być wobec tego świadome, że budują równocześnie własny wizerunek oparty na deklaracjach i konwencjach, które Polska ratyfikowała w sprawie praw człowieka i obywatela, a w szczególności ochrony praw kobiet, w tym deklaracji o eliminacji przemocy wobec kobiet oraz konwencji w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet z 10 grudnia 1999r.

Przy współpracy NGO z organami administracji państwowej postulujemy przejrzystość działań i przestrzeganie na wszystkich polach równości dostępu do rozdzielanych środków zarówno rzeczowych jak i finansowych oraz równego dostępu do informacji oraz sprawozdań. Postulaty dotyczące współpracy z jednostkami samorządowymi powinny polegać na przejrzystości w przydzielaniu funduszy na działalność organizacji, monitorowaniu przez środowisko organizacji pozarządowych podziału środków na ich działalność z uwzględnieniem różnorodności obszarów zainteresowań, w tym ogólnoeuropejskiej strategii gender mainstreaming (Komisja Europejska 2004) dotyczącej polityki równości płci obowiązującej we wszystkich działaniach władz publicznych oraz wszędzie tam, gdzie wykorzystywane są środki publiczne.

W nawiązaniu do powyższych postulatów, Program Pomocowy powstał we współpracy Fundacji Studio (S)praw Kobiet z grupą American Friends of Warsaw, International Women i Szkołą Brytyjską w Warszawie, organizacjami międzynarodowymi, które świadomie wspierają lokalne zaangażowanie społeczne i partycypację obywatelską w oparciu o strategię gender mainstreaming. Fundacja Studio (S)praw Kobiet jest w trakcie starania się o grant z Funduszy Szwajcarskich z obszaru partycypacji obywatelskiej w działaniach lokalnych. Fundusz ten powstał z myślą o organizacjach pozarządowych działających w lokalnych społecznościach, które poprzez jego przyjęcie zobowiązują się do monitorowania działań organów państwowych współpracujących z mocy ustawy z organizacjami pozarządowymi.

Do takiej współpracy Fundacja S(S)K zaprosiła wszystkie org. pozarządowe obecne na sali. Współpracę przy Programie - w zakresie wspólnych działań statutowych - zadeklarowało Stowarzyszenie Rodziców TU, reprezentowane przez Agnieszkę Gutkowską i Annę Magierowską, Fundacja Pomóż Dorosnąć Ewy Lubianiec, Sławomira Głowackiego (Prezesa Fundacji Rozwoju Obywatelskiego i Grup Inicjatywnych) oraz Katarzynę Mickiewicz i Agnieszkę Kaczmarczyk z Fundacji Dziecięcy Uniwersytet Ciekawej Historii.

Chęć dołączenia do Programu wyraziło również wiele osób, instytucji oraz organizacji obecnych na spotkaniu w Starostwie, m.in. Danuta Świetlik (dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy), Barbara Klukiewicz-Matuszczak (dyrektor Powiatowgo Ośrodka Pomocy Społecznej), Aneta Czernek (p.o. Dyrektora Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Konstancinie), st. asp. Maciej Piotrowski (reprezentujący na spotkaniu stanowisko Powiatowej Komendy Policji), Maria Mioduszewska (Przewodnicząca Rady Powiatu), Klaudia Wojnarowska (Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie), oraz Halina Truss Uzięmbło (Akademia Trzeciego Wieku/Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej).

Ze strony lokalnego biznesu oraz mediów, chęć współpracy wyraziły Julita Stróżewska i Aldona Dębska-Laczycka, reprezentujące grupę "Biznes z Klasą", Zofia Korczak (Prezes Banku Spółdzielczego w Lesznowoli), Beata Kosiacka (Babska Dżungla), Justyna Ciećwierz (JCCoaching), Szymon Herbei (Inspiration Partners), Kurier Południowy, reprezentowany przez Grzegorza Tylca oraz Grzegorz Szestowicki (Przegląd Piaseczyński). Szczególne podziękowania kierujemy do Starostwa, które - w osobie Starosty, Jana Dąbka oraz członka Zarządu, Dariusza Malarczyka zadeklarowało dalszą współpracę z Fundacją S(S)K. Bardzo liczymy także na wsparcie ze strony Urzędu Gminy Piaseczno, który na spotkaniu reprezentował Burmistrz, Zdzisław Lis.

Podsumowanie debaty i wnioski

Atmosfera konferencji i debaty przebiegała w wielkim skupieniu oraz w atmosferze wzajemnego zrozumienia. Obecni na sali wykazali się dużą empatią w stosunku do trudnych spraw kobiet. Większość obecnych zadeklarowała chęć współpracy, w ramach swoich możliwości oraz kompetencji przy współpracy w ramach Programu Pomocowego dla Kobiet z Powiatu Piaseczyńskiego.

Istotną częścią spotkania były osobiste historie 2 kobiet, pierwsza w formie wysłuchania nagranej wypowiedzi naszej koleżanki i współpracowniczki, kobiety niepełnosprawnej, Edyty Banasiewicz. Wypowiedź ta poruszyła wszystkie obecne na sali osoby, a przedstawiciel Piaseczyńskiej Policji, st. asp. Maciej Piotrowski, ze wzruszeniem otwarcie przyznał, że słowa Edyty zwróciły mu uwagę na obszary i problemy z jakimi borykają się niepełnosprawne kobiety na terenie Gminy, o których, mimo całego swojego doświadczenia, nie zdawał sobie wcześniej sprawy. Druga historia została nam przekazana osobiście przez Kasię Kondraciuk, matkę samotnie wychowującą niepełnosprawnych synów, organizatorkę corocznej akcji charytatywnej Radosna Wigilia, skierowanej do ubogich rodzin na terenie Piaseczna.

Główne postulaty i deklaracje:

Zauważono potrzebę szkoleń dla profesjonalistów z naszego powiatu (pedagogów, i psychologów szkolnych, pracowników służby zdrowia, kuratorów, pracowników socjalnych przedstawicieli NGO, policji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie) oraz z tematyki równościowej dla dzieci, młodzieży i nauczycieli. Dariusz Malarczyk, członek Zarządu Starostwa zabrał głos na temat konieczności wprowadzania - już na poziomie szkół podstawowych - szkoleń genderowych, by w przyszłości uniknąć nieumiejętnej komunikacji i braku zrozumienia pomiędzy płciami w rodzinie i społeczeństwie.

Obecni na sali przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i biznesu zgłosili chęć zatrudnienia kobiet niepełnosprawnych przy współpracy z Urzędem Pracy. Zapadła również decyzja zorganizowania na terenie Starostwa akcji charytatywnej, na której zebrane fundusze przeznaczone będą na transport dla osób niepełnosprawnych (w akcji będzie uczestniczył także lokalny biznes oraz osoby prywatne).

Julita Stróżewska i Aldona Dębska-Laczycka, reprezentujące grupę "Biznes z Klasą", oraz Szymon Herbei (Inspiration partners) wyrazili aktywną chęć współpracy, pomoc finansową oraz lobbingową i organizacyjną w celu zbierania środków finansowych na rzecz Programu Pomocowego dla Kobiet. Padł postulat utworzenia stanowiska rzecznika Praw Kobiet na terenie Powiatu Piaseczyńskiego.

Izabela Darczyńska, reprezentująca Fundację S(S)K, zwróciła uwagę na indywidualne potrzeby rozwiązywania konfliktów między rodzicami i dziećmi, a w szczególności napięć i frustracji, które z różnych powodów kumulują się w matkach (nadmiar pracy i obowiązków, bezrobocie, odpowiedzialność), postulując potrzebę organizowania indywidualnych porad oraz konsultacji.

Aneta Czernek omówiła sposób działania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Konstancinie. Danuta Świetlik zadeklarowała wszechstronną pomoc i chęć współpracy w ramach Programu Pomocowego Fundacji S(S)K. Omówione zostało także funkcjonowanie Ośrodków Pomocy Społecznej i Pomocy Rodzinie.

Agnieszka Gutkowska (Stowarzyszenie Rodziców TU) zadeklarowała potrzebę utworzenia Centrum Wsparcia dla Osób w Kryzysie, które docelowo miałoby oferować pomoc psychologiczną, terapeutyczną, prawną, interwencyjną, doradztwo zawodowe i mediacje rodzinne mieszkańcom całego powiatu piaseczyńskiego jako dopełnienie pracy wyżej wymienionych ośrodków i zlokalizowanego tak, aby można było do niego stosunkowo łatwo dojechać także z "rubieży" naszego powiatu.

Padł postulat wypracowania metody ułatwiania startu organizacji młodych w porównaniu do już zasiedziałych, w szczególności zaś równego traktowania obu grup w ubieganiu się o dofinansowanie swojej działalności oraz dbanie o interesy organizacji z terenu Powiatu Piaseczyńskiego jako priorytetowe w zderzeniu z organizacjami spoza terenu.

Obecni zadeklarowali chęć dążenia do regularnej współpracy na szczeblu gminnym i powiatowym przedstawicieli instytucji samorządowych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się konkretnymi dziedzinami dotyczącymi spraw kobiet. W tym celu konieczne są systematyczne spotkania instytucji, organizacji i osób zajmujących się daną problematyką, dzięki którym zminimalizowane zostaną duplikowania działań, pomoc będzie mniej rozproszona i pozwoli na wzajemne wspieranie się przy rozwiązywaniu problemów.

Z inicjatywy dyrektor Powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej, Barbary Klukiewicz-Matuszczak, zostało ustalone następne spotkanie na rzecz Programu Pomocowego ze szczególnym uwzględnieniem tematyki przemocowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie.

Jesteśmy bardzo wzruszone postawą wszystkich obecnych na sali oraz chcemy serdecznie podziękować za udział w spotkaniu, a także mamy nadzieję na spotkanie się wkrótce zarówno na rozmowach w mniejszych zespołach jak i - korzystając z zaproszenia Ośrodka Pomocy Społecznej - w gronie wszystkich zainteresowanych. Najważniejsze informacje, które będziemy wprowadzać na bieżąco o Programie Pomocowym, znajdziecie Państwo na naszej stronie www.studiosprawkobiet.pl, jak również na stronie portalu społecznościowego www.naszepiaseczno.pl.

Zapraszamy do szeroko rozumianej współpracy i konsolidowania działających już grup kobiet oraz indywidualnych inicjatyw!

W imieniu Programu Pomocowego Fundacji Studio (S)praw Kobiet (osoby obecne na spotkaniu):

Izabela Darczyńska, Beata Kosiacka, Edyta Athman Weiss, Anwar Athman Shekuwe, Dorota Łeweć i Justyna Szachowicz-Sempruch

Komentarze

Liczba komentarzy: 1
gość: elka
Dodano: niedziela, 21 kwietnia 2013
SUPER sprawa! Na pewno będę śledzić działania Fundacji, trzymając przy tym mocno kciuki!!!

Kobiety korzystajcie z programów, jakie podawane są Wam na przysłowiowej tacy!!!!
1
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

REGENOVUM - PIELĘGNACJA SKÓRY W JESIENI ŻYCIA

REGENOVUM - PIELĘGNACJA SKÓRY W JESIENI ŻYCIA

Ludzie od wieków poszukiwali i nadal poszukują recepty na wieczną młodość...

Konstancinianka wśród cyfrowych liderów

Konstancinianka wśród cyfrowych liderów

Agnieszka Halicka, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 5 w...

Teściowa śpiewa - scena Józefosław

Teściowa śpiewa - scena Józefosław

Od jednorazowej przygody do kariery muzycznej. Beata Łubczonek i Marcin...

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na kolejne e-usługi

Gmina Piaseczno pozyskała dofinansowanie na kolejne e-usługi

Projekt Gminy Piaseczno pn. „Poprawa efektywności i dostępności e-usług...

Gdzie się zaszczepić przeciw Covid-19?

Gdzie się zaszczepić przeciw Covid-19?

Ministerstwo Zdrowia opublikowało listę punktów, w których będą...

Zatrzymano sprawcę kradzieży puszki WOŚP

Zatrzymano sprawcę kradzieży puszki WOŚP

Policjanci z komisariatu w Konstancinie- Jeziornie ustalili i zatrzymali...

Dziennikarstwo obywatelskie

Lacoste już otwarty! Pierwszy salon w nowej części handlowej Designer Outlet Warszawa powitał klientów

Lacoste już otwarty! Pierwszy salon w nowej części handlowej Designer Outlet Warszawa powitał klientów

Marka Lacoste jako pierwsza otworzyła drzwi do swojego salonu w nowej części...

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA PREZENTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA PREZENTÓW DLA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GÓRZE KALWARII

Pani Kasia Niedziółka Wolontariuszka Bazy Wolontariatu Powiatu...

NEO Tools Mazowiecki Wrak Race w Mysiadle

NEO Tools Mazowiecki Wrak Race w Mysiadle

Po ponad rocznej przerwie wznawione zostają największe w Polsce wyścigi...

Bezpłatne porady architektów wnętrz w Piasecznie

Bezpłatne porady architektów wnętrz w Piasecznie

Z bezpłatnych konsultacji profesjonalnych projektantów wnętrz będzie można...

Poznaj z nami Konstancin

Poznaj z nami Konstancin

W niedzielę, 13 września Konstanciński Dom Kultury zaprasza na „Dzień...