Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Kategorie: Aktualności
Utworzone: wtorek, 29 sierpnia 2017 Źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Data wydarzenia: środa, 30 sierpnia 2017
Miejsce: Sala konferencyjne Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 Godzina: 09:30

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 30.08.2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5
, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:

9.1 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła".
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków na rok 2017 o kwotę 145.368,00 zł w związku z projektem "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła" ). 9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 72.955,00 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 338.932,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych na wniosek GOSIR).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia planu wydatków w wysokości 125.000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wniosek MGOPS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 382.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018 na wniosek Wydz. UiA).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 950.000,00 zł z zimowego utrzymania dróg na utrzymanie zieleni na wniosek Wydz. UTP). 2/4 9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.000,00 zł na wniosek sołectwa Grochowa).
9.9 W sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. 9.10 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola na dofinansowanie inwestycji drogowej, budowy drogi 33KDGD w miejscowości Łoziska w trybie specustawy drogowej.
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. na wniosek Wydziału IT .
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. na wniosek Wydziału INW .
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 - 2028
9.14 W sprawie zmiany uchwały nr 912/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
9.15 W sprawie zmiany Uchwały Nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
9.16 W sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
9.17 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie nr 646/XXV/2012 z dnia 26.09.2012r. i nr 817/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r. w przedmiocie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowanego przez PWIK - Piaseczno na lata 2012-2018 oraz 2017-2022.
9.18 W sprawie skargi Moniki i Karola K. na niezałatwienie w terminie sprawy wybudowania odcinka sieci wodociągowej celem przyłączenia posesji skarżących.
9.19 W sprawie skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów.
9.20 W sprawie zmiany uchwały nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256) w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
9.21 W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomników przyrody.
9.22 W sprawie zmiany uchwały nr 920/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2018.
9.23 W sprawie skargi Wacława N. na odmowę zapłaty za działkę 25/19 w Piasecznie przez Burmistrza MiG Piaseczno oraz Naczelników Wydziałów: UiA i GGG oraz na przyczynienie się do zniszczenia mapy załączonej do uchwały Nr 355/XXVIII/96.
9.24 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 8/2 z obr. 14 w związku z budową Centrum EdukacyjnoMultimedialnego w Piasecznie. 3/4
9.25 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 7 z obr. 14 w związku z budową Centrum EdukacyjnoMultimedialnego w Piasecznie.
9.26 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 9, 15/4, 15/7 oraz 19 z obr. 14 w związku z budową Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie.
9.27 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 16, 17, 18 z obr. 14 w związku z budową Centrum EdukacyjnoMultimedialnego w Piasecznie.
9.28 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 359 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.29 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 213 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.30 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 89 położonej w Piasecznie przy ul. Rubinowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.31 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 402 położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.32 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 404 położonej w Chylicach przy ul. Krzemowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę powiatową.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Piaseczyńskiego darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie.
9.35 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Kozodawska i Jesówka gm. Piaseczno.
9.36 W sprawie wykupu przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Julianów.
9.37 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Julianów w gm. Piaseczno.
9.38 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jazgarzew gm. Piaseczno.
9.39 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 238/31, położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno.
9.40 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 238/18 położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno.
9.41 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 52/40, położonej w Józefosławiu ul. Księżycowa.
9.42 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Przystanku Kultura przy pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie.
9.43 W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 820/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granica administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100m od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11725 z dnia 13.11.2013r.) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST. 4/4
9.44 W sprawie nadania nazwy CZEREŚNI ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.
9.45 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.46 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki.
9.47 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. podjętej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
9.48 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 132/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków.
9.49 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 930/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Wtorek Jazzowy - Rafał Sarnecki Quartet feat. Lucas Pino

Wtorek Jazzowy - Rafał Sarnecki Quartet feat. Lucas Pino

3 grudnia 2019 r. o godz. 20.00 Centrum Kultury w Piasecznie zaprasza na...

CALVARY GOSPEL PO RAZ DZIESIĄTY

CALVARY GOSPEL PO RAZ DZIESIĄTY

1 grudnia 2019 r. odbędzie się jubileuszowy, dziesiąty festiwal Calvary...

DIETA PRZECIWNOWOTWOROWA – ZACZNIJ OD DZISIAJ

DIETA PRZECIWNOWOTWOROWA – ZACZNIJ OD DZISIAJ

Ponad milion Polaków choruje na nowotwory. Szacuje się, że ok 30%...

Hack and Frytke i NOISENSE wystąpią na koncercie z cyklu KONTAKT

Hack and Frytke i NOISENSE wystąpią na koncercie z cyklu KONTAKT

22 listopada 2019 roku odbędzie się koncert z cyklu KONTAKT, podczas...

Jarmark Świąteczny w Lesznowoli

Jarmark Świąteczny w Lesznowoli

7 grudnia br. przed Urzędem Gminy w Lesznowoli pojawi się Wioska Św....

Happening Mikołajkowy Fundacji “Pomóż Dorosnąć”

Happening Mikołajkowy Fundacji “Pomóż Dorosnąć”

1 grudnia 2019 roku odbędzie się 16. Happening Mikołajkowy Fundacji Pomóż...

Dziennikarstwo obywatelskie

Parkując pomyśl o innych uczestnikach ruchu drogowego!

Parkując pomyśl o innych uczestnikach ruchu drogowego!

Jedną z piaseczyńskich bolączek jest plaga nieprawidłowo parkujących...

Dron dla OSP Jazgarzew

Dron dla OSP Jazgarzew

Zarząd Województwa Mazowieckiego przyznał Gminie Piaseczno dotację w...

Szukamy moderatora DKK!

Szukamy moderatora DKK!

W Bibliotece Głównej w CEM powstaje Dyskusyjny Klub Książki...

KOBIECE PIASECZNO – SPOTKANIE Z DOROTĄ GODZINĄ

KOBIECE PIASECZNO – SPOTKANIE Z DOROTĄ GODZINĄ

W środę 13 listopada 2019 r. o godz. 19.00 Centrum Kultury w Piaseczna...

Wygraj czyste powietrze! Loteria z oczyszczaczami powietrza do zdobycia

Wygraj czyste powietrze! Loteria z oczyszczaczami powietrza do zdobycia

4 listopada rusza jesienna loteria w Centrum Handlowym Auchan Piaseczno. Fani...