Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie

Kategorie: Aktualności
Utworzone: wtorek, 29 sierpnia 2017 Źródło: Biuro Promocji i Informacji Gminy Piaseczno
Data wydarzenia: środa, 30 sierpnia 2017
Miejsce: Sala konferencyjne Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5 Godzina: 09:30

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 30.08.2017 r. (środa) o godz. 9:30 odbędzie się XXXVII sesja Rady Miejskiej w Piasecznie, w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Piaseczno, przy ul. Kościuszki 5
, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokółu z XXXVI sesji Rady Miejskiej w Piasecznie.

3. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miejskiej z działalności za okres między sesjami.

4. Sprawozdanie Burmistrza z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

5. Zgłaszanie wniosków i interpelacji.

6. Zgłaszanie wniosków dotyczących spraw sołectw.

7. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje.

8. Sprawozdanie Skarbnika na temat bieżącej sytuacji finansowej Gminy.

9. Bieżące uchwały:

9.1 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu partnerskiego pn.: "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła".
9.2 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów i wydatków na rok 2017 o kwotę 145.368,00 zł w związku z projektem "Kreatywny uczeń - innowacyjna szkoła" ). 9.3 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zwiększenia dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych o kwotę 72.955,00 zł).
9.4 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 338.932,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług remontowych na wniosek GOSIR).
9.5 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. zmniejszenia planu wydatków w wysokości 125.000,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym na wniosek MGOPS).
9.6 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 382.000,00 zł z roku 2017 na rok 2018 na wniosek Wydz. UiA).
9.7 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 950.000,00 zł z zimowego utrzymania dróg na utrzymanie zieleni na wniosek Wydz. UTP). 2/4 9.8 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. przesunięcia wydatków w wysokości 3.000,00 zł na wniosek sołectwa Grochowa).
9.9 W sprawie zmiany uchwały Nr 1011/XXXV/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego. 9.10 W sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lesznowola na dofinansowanie inwestycji drogowej, budowy drogi 33KDGD w miejscowości Łoziska w trybie specustawy drogowej.
9.11 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. na wniosek Wydziału IT .
9.12 W sprawie zmiany uchwały budżetowej (dot. na wniosek Wydziału INW .
9.13 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 822/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Piaseczno na lata 2017 - 2028
9.14 W sprawie zmiany uchwały nr 912/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Piaseczno oraz inny organ niż Gmina Piaseczno, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe.
9.15 W sprawie zmiany Uchwały Nr 614/XXIII/2016 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany nazwy Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie na Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie i nadania Statutu.
9.16 W sprawie zmiany Uchwały Nr 20/III/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 29.12.2010 r. w sprawie utworzenia rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych.
9.17 W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia interesu prawnego w trybie art. 101 Ustawy z dnia 08.03.1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 446 ze zm.) w związku z uchwałami Rady Miejskiej w Piasecznie nr 646/XXV/2012 z dnia 26.09.2012r. i nr 817/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r. w przedmiocie wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, opracowanego przez PWIK - Piaseczno na lata 2012-2018 oraz 2017-2022.
9.18 W sprawie skargi Moniki i Karola K. na niezałatwienie w terminie sprawy wybudowania odcinka sieci wodociągowej celem przyłączenia posesji skarżących.
9.19 W sprawie skargi T.B. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie przeciwdziałania skutkom naruszenia stosunków wodnych w wyniku inwestycji budowlanych w rejonie ul. Tulipanów.
9.20 W sprawie zmiany uchwały nr 1053/XXXVI/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 5 lipca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2017 r. poz. 6256) w sprawie ustalenia: strefy płatnego parkowania, stawek opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania.
9.21 W sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego w obrębie strefy ochronnej pomników przyrody.
9.22 W sprawie zmiany uchwały nr 920/XXXII/2017 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Miasta Piaseczno konsultacji społecznych w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Piasecznie jako części budżetu Gminy Piaseczno na rok 2018.
9.23 W sprawie skargi Wacława N. na odmowę zapłaty za działkę 25/19 w Piasecznie przez Burmistrza MiG Piaseczno oraz Naczelników Wydziałów: UiA i GGG oraz na przyczynienie się do zniszczenia mapy załączonej do uchwały Nr 355/XXVIII/96.
9.24 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 8/2 z obr. 14 w związku z budową Centrum EdukacyjnoMultimedialnego w Piasecznie. 3/4
9.25 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 7 z obr. 14 w związku z budową Centrum EdukacyjnoMultimedialnego w Piasecznie.
9.26 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 9, 15/4, 15/7 oraz 19 z obr. 14 w związku z budową Centrum Edukacyjno-Multimedialnego w Piasecznie.
9.27 W sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu na rzecz PGE Dystrybucja S.A. na dz. o nr ew. 16, 17, 18 z obr. 14 w związku z budową Centrum EdukacyjnoMultimedialnego w Piasecznie.
9.28 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 359 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.29 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 213 położonej w Piasecznie przy ul. Granitowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.30 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 89 położonej w Piasecznie przy ul. Rubinowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.31 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 402 położonej w Piasecznie przy ul. Turkusowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.32 W sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 404 położonej w Chylicach przy ul. Krzemowej na rzecz użytkownika wieczystego.
9.33 W sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomość przejętą pod drogę powiatową.
9.34 W sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Powiatu Piaseczyńskiego darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w Piasecznie.
9.35 W sprawie nieodpłatnego przekazania na rzecz Powiatu Piaseczyńskiego prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Wólka Kozodawska i Jesówka gm. Piaseczno.
9.36 W sprawie wykupu przez Gminę Piaseczno prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Julianów.
9.37 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Julianów w gm. Piaseczno.
9.38 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Jazgarzew gm. Piaseczno.
9.39 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności niezabudowanej nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 238/31, położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno.
9.40 W sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Gminy Piaseczno prawa własności nieruchomości oznaczonej jako działka nr ewidencyjny 238/18 położonej w miejscowości Głosków gm. Piaseczno.
9.41 W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym części działki ozn. nr ewid. 52/40, położonej w Józefosławiu ul. Księżycowa.
9.42 W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Przystanku Kultura przy pl. Piłsudskiego 9 w Piasecznie.
9.43 W sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie nr 820/XXIX/2016 z dnia 28.12.2016r w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna i części wsi Żabieniec zatwierdzonego uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1120/XXXVIII/2013 z dnia 25.09.2013r dla obszaru ograniczonego ulicami: Sportową, Asfaltową, rzeką Jeziorką, granica administracyjną wsi Siedliska, granicą wyznaczoną w odległości ok. 100m od ul. Łąkowej oraz ul. Rybacką i Świętojańską (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 11725 z dnia 13.11.2013r.) dla terenów urbanistycznych oznaczonych w obowiązującym mpzp symbolami 1UST i 2UST. 4/4
9.44 W sprawie nadania nazwy CZEREŚNI ulicy położonej we wsi Bobrowiec w gminie Piaseczno.
9.45 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chylice.
9.46 W sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Chyliczki.
9.47 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 689/XXV/2016 z dnia 28.09.2016 r. podjętej w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 1192/XL/2013 z dnia 20.11.2013 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bogatki.
9.48 W sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 132/VIII/2015 z dnia 13.05.2015 r. dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenu w obrębie ewidencyjnym Gołków.
9.49 W sprawie wezwania Rady Miejskiej w Piasecznie w trybie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) do usunięcia naruszenia interesu prawnego w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie Nr 930/XXXIII/2017 z dnia 19 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Chojnów.

10. Wolne wnioski.

11. Zamknięcie obrad.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

12 lipca. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Góry Kalwarii

12 lipca. LOTTO Poland Bike Marathon jedzie do Góry Kalwarii

Oddalona od Warszawy o zaledwie 20 km Góra Kalwaria na mapie LOTTO Poland Bike...

Zostań właścicielem wozu strażackiego

Zostań właścicielem wozu strażackiego

Gmina Konstancin-Jeziorna wystawiła na sprzedaż wóz strażacki, który...

WYRÓB MEDYCZNY SUNBRELLA - nowość od Dermedic

WYRÓB MEDYCZNY SUNBRELLA - nowość od Dermedic

Z myślą o pacjentach cierpiących na nietolerancję, alergię lub...

45-latek odpowie za dokonanie kradzieży

45-latek odpowie za dokonanie kradzieży

Do policyjnej celi trafił 45-letni mężczyzna który dwukrotnie dokonał...

I Mazowiecki Jarmark Rzemiosł Dawnych i Rękodzieła

I Mazowiecki Jarmark Rzemiosł Dawnych i Rękodzieła

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 28 czerwca 2020 r. na terenie pchlego...

Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2020

Piaseczyńskie Kino Plenerowe 2020

W lipcowe i sierpniowe piątkowe wieczory zapraszamy na kolejny cykl kina pod...

Dziennikarstwo obywatelskie

Wycieczki w przyszłym roku

Wycieczki w przyszłym roku

Gmina Konstancin-Jeziorna podpisała umowę na organizację cyklu bezpłatnych...

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Podaruj laptop potrzebującym dzieciom w ramach akcji #dobrysąsiad

Rusza nowa lokalna akcja w Centrum Handlowym Auchan Piaseczno. Tym razem...

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Pierwsza łąka Lirene już zasiana!

Marka Lirene, chcąc przyczyniać się do pozytywnych zmian ekologicznych, od...

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Młodzieżowe Pogotowie Emocjonalne dla uczniów szkół powiatu piaseczyńskiego

Czas „kwarantanny szkolnej” nie oznacza jedynie borykania ...

Niedostępne obiekty Nadleśnictwa Chojnów

Niedostępne obiekty Nadleśnictwa Chojnów

Nadleśnictwo Chojnów wstrzymuje do odwołania, dostępność do urządzeń i...