Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Budżet gminy Piaseczno na 2019 rok

Kategorie: Aktualności
Utworzone: poniedziałek, 11 lutego 2019 Źródło: Urząd Miasta i Gminy Piaseczno

Wydatki gminy w bieżącym roku ustalone zostały na poziomie ok. 575 milionów złotych. Na same inwestycje i remonty, wliczając nakłady gminnych spółek, przeznaczono blisko 175 mln zł. Na ukończeniu jest kilka dużych realizacji, są też duże projekty, których realizacja dopiero się rozpoczyna.

Budżet uchwalony został 16 stycznia 2019 rok, czyli dosyć szybko mając na uwadze fakt, że w listopadzie konstytuował się nowy skład rady miejskiej i nowi radni musieli mieć czas na zapoznanie się z projektem budżetu. Jest to też pierwszy budżet nowego burmistrza, który tym planem finansowym rozpoczyna realizację swojego programu na najbliższe 5 lat. - Naszym największym wyzwaniem jest sprostanie oczekiwaniom mieszkańców, którzy oczekują od samorządu usług na coraz wyższym poziomie, a to zawsze generuje koszty bieżące, z utrzymaniem dynamiki w zakresie wydatków inwestycyjnych - mówi burmistrz Daniel Putkiewicz.

Budżet jednogłośnie przyjęty

Plan działania dla piaseczyńskiego samorządu na najbliższy rok jest bardzo ambitny i uwzględnia wzrost finansowania w wielu obszarach działania gminy. Dlatego uchwała budżetowa przyjęta został jednogłośnie przez 21 radnych. Projekt był wcześniej długo omawiany w komisjach problemowych, gdzie proponowano do niego poprawki. Jego ostateczny kształt uzyskał pozytywną opinię Komisji Finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pół miliarda przekroczone

Dochód gminy w 2019 roku wynosi 507,2 mln zł, z czego dochody własne to 328,8 mln zł. Zaplanowane wydatki to już kwota 574,9 mln zł, a deficyt w wysokości 67,7 mln zł zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 15,6 mln zł oraz z emisji papierów wartościowych na kwotę 52,1 mln zł.

Najwięcej, bo aż 213 mln zł, pochodzi z podatków od osób fizycznych, czyli z PIT-ów. To stawia Piaseczno w czołówce polskich miast, których dochód z PIT-ów przekracza 100 mln zł. Subwencja oświatowa z budżetu państwa wynosi 90,8 mln zł, 50,7 mln zł to środki z budżetu państwa przekazywane na realizację programu Rodzina 500+. Dochody z podatków lokalnych pobieranych przez gminę zaplanowane są na 65,5 mln zł. Prognozowane dochody z podatku od osób prawnych wyniosą 8,5 mln zł

Budżet większy o 41 mln zł

Wydatki gminy zaplanowane zostały na poziomie 533,8 mln zł i są o 41,2 mln zł wyższe niż te zawarte w planie budżetu z 2018 roku. Aż 145 mln zł przeznaczono w budżecie na zadania inwestycyjne i remontowe. Struktura wydatków budżetowych jest przedstawiona na okładce "Gazety Piaseczyńskiej". Tradycyjnie najwięcej, bo aż 217,3 mln zł przeznaczono na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą (świetlice szkolne).

Drugą pozycję w budżecie stanowią wydatki na transport i drogi - łącznie 97,3 mln zł, czyli o 12 % więcej niż w roku ubiegłym i prawie 50% więcej niż w 2017 roku.. 75 mln zł przeznaczono na świadczenia rodzinne i wychowawcze, w tym na program Rodzina 500+. “Janosikowe", które nasza gmina musi odprowadzać do budżetu państwa na rzecz słabiej rozwiniętych regionów, wynosi 5,5 mln zł. Wydatki na administrację wynoszą 44,8 mln zł i stanowią 7,8% budżetu. 43,7 mln zł to wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, z czego 12,6 mln zł to utrzymanie systemu gospodarki odpadami, 8,3 mln zł - oświetlenie ulic, 5 mln zł - utrzymanie czystości, a 6 mln zł - utrzymanie zieleni. Na bardzo wysokim poziomie zaplanowane zostały wydatki na sport - 14,8 mln zł i kulturę - 18,1 mln zł.

175 mln zł na inwestycje i remonty

Piaseczno kontynuuje wielki program inwestycyjny, którego skala podobna jest do zeszłorocznej. Na tę kwotę składają się inwestycje i remonty realizowane przez gminę, czyli 145 mln zł, a także ok. 30 mln zł przeznaczone przez gminne spółki PWiK oraz PCU.

- W budżecie mamy zaplanowane 122 zadania inwestycyjne, 80 zadań remontowych i listę 43 zakupów inwestycyjnych - wymienia burmistrz Daniel Putkiewicz - Staramy się jak najszybciej rozpisywać przetargi, bo wiemy, że procedury są skomplikowane, firmy często się odwołują a czasem z powodu zbyt wysokich cen lub braku ofert musimy przetargi powtarzać, nawet kilkukrotnie - wyjaśnia burmistrz.

Najbardziej spektakularną inwestycją, która zmieni oblicze zachodniej części miasta będzie Centrum Edukacyjno-Multimedialne, które w maju oddane zostanie do użytku, a od września zaczną się tam zajęcia szkolne i przedszkolne. Cała inwestycja pochłonęła ok. 55 mln zł z czego ok. 20 mln zł z tegorocznego budżetu. Tradycyjnie oświata zajmuje czołową pozycję wśród wydatków inwestycyjnych. W tym roku kosztem 8 mln zł dokończona zostanie rozbudowa i modernizacja szkoły w Głoskowie a kosztem 7 mln zł rozbudowa m.in. o nową stołówkę Szkoły Podstawowej nr 3 w Piasecznie. Modernizację przejdzie też sala gimnastyczna w szkole podstawowej przy Al. Kalin, co będzie nas kosztować ok. 1,5 mln zł, tyle samo wydane zostanie w tym roku na rozpoczęcie budowy nowej sali sportowej przy szkole w Złotokłosie, dodatkowe 4,5 mln zł przeznaczone na ten cel zostanie w kolejnym roku. Kontynuowane też będą prace nad dokumentacją nowej szkoły w Julianowie oraz prowadzone remonty i drobne modernizacje w innych placówkach oświatowych

Priorytetem niezmiennie drogi i komunikacja

Aż 70 mln zł skierowane zostanie w 2019 roku na budowę i remonty dróg. Do największych zaplanowanych realizacji należą m.in.: budowa ulicy Dworcowej wraz z parkingami - ponad 4 mln zł, budowa dróg dojazdowych do węzła S7 w Antoninowie - również ok. 4 mln zł, w wakacje skończyć ma się budowa ul. Spacerowej w Józefosławiu za 6 mln zł, 3,6 mln zł pochłonie kolejny etap przebudowy ul. Geodetów, od Tenisowej do Julianowskiej z małym rondem. Zakończyć ma się tez budowa ul. Głównej w Bobrowcu, to aż 10 mln zł w tegorocznym budżecie. Rozpocząć ma się również budowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, na co gmina zarezerwowane ma 2,9 mln zł. Oraz wiele innych mniejszych pozycji lub projektów drogowych. Lista drogowych zadań inwestycyjnych to 44 pozycje, a załącznik remontowy to 33 zadania. Ważnym elementem infrastruktury drogowej są też latarnie, na budowę nowego oświetlenia ulicznego przeznaczonych będzie 4 mln zł. Tradycyjnie już w budżecie gminy znalazły się środki - 5 mln zł - na wsparcie budowy dróg powiatowych.
Aż 15 mln zł wyniosą wydatki na lokalny transport drogowy. To efekt m.in. decyzji o wejściu do programu Warszawa+ i dofinansowywaniu biletów okresowych dla mieszkańców, jak również darmowych przejazdów gminnymi liniami L.

Sport i kultura

Rok rocznie gmina zwiększa nakłady na zadania związane ze sportem i kulturą. Na sport przewidziano aż 14,8 mln zł z czego 3,2 mln zł na szkolenie i rozwój młodzieży w ramach konkursów dla różnych klubów sportowych. Część środków przeznaczona zostanie na dalszy rozwój infrastruktury sportowej, m.in. na zadaszenie skateparku, budowę Orlika w Żabieńcu, remonty i konserwację zaplecza administrowanego przez Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji. Kontynuowane będą prace nad projektowanie nowego Centrum Sportowego z halą sportowo-widowiskową i basenem.

Jeszcze większe środki przeznaczone są na szeroko rozumianą kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. W tym roku wynoszą one ponad 18 mln zł i przekłada się to zarówno na funkcjonowanie wielu palcówek Centrum Kultury oraz Biblioteki, realizację wielu imprez i wydarzeń jak również remonty i budowę nowych obiektów. Realizowana będzie przebudowa "Starej Plebanii", na potrzeby Muzeum Regionalnego, modernizacja pozyskanego przez gminę budynku przy ul. Julianowskiej w Józefosławiu, toczyć się będą prace projektowe przy modernizacji "Domu Zośki" a także "Poniatówki" w Parku Miejskim oraz Dziennego Domu Pobytu Seniora przy ul. Szkolnej w Piasecznie. Projektowana będzie i być może rozpocznie się budowa "Galerii Strażnica" w miejscu dawnego budynku OSP

Zielone Piaseczno

Kontynuowany będzie program budowy parków i skwerów na terenie gminy oraz wzbogacania zieleni publicznej, co wycenione zostało na 6 mln zł. Główną realizacja będzie kolejny etap rewaloryzacji parku miejskiego, czyli przebudowa stawu i jego otoczenia oraz fragmentu Kanału Piaseczyńskiego od wylotu w parku do drogi krajowej nr 79. Zaplanowana jest też budowa wybiegu dla psów przy ul. Chyliczkowskiej oraz prace modernizacyjne przy placach zabaw.

Spółki inwestują

Pamiętać należy, że gmina Piaseczno to nie tylko urząd miasta i jednostki organizacyjne, ale również spółki komunalne, których gmina jest właścicielem, a które realizują w jej imieniu ważne usługi dla społeczeństwa. Spółki także sporą część swojego budżetu przeznaczają na inwestycje i remonty. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji na taki cel planuje wydać w 2019 roku ok. 20 mln zł. Wśród planowanych zadań jest m.in. dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w Złotokłosie oraz rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w tej miejscowości, planowany jest też przerzut ścieków pomiędzy Głoskowem a oczyszczalnią ścieków w Piasecznie. Dokończona będzie realizacja inwestycji w rejonie ul. Pod Bateriami oraz kontynuowana inwestycja w Pilawie-Chojnowie-Orzeszynie, a także realizowane drobniejsze inwestycje i remonty. Spółka planuje też zamontować 2-3 zdroje uliczne w mieście oraz zakupić kurtyny wodne, które rozstawione w centrum miasta dadzą mieszkańcom trochę ulgi w przypadku wystąpienia upałów. Planowane jest tez rozpoczęcie programu wyposażania placówek oświatowych w poidełka. Przedsiębiorstwo inwestuje też w nowoczesne oprogramowania i systemy informacji przestrzennej.

Z kolei Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe planuje zainwestować w 2019 roku między 10-15 mln zł. Główny zamierzenie to kogeneracja czyli przekształcenie ciepłowni w elektrociepłownię i wytwarzanie prądu. Takie możliwości daje nowa ustaw, jednak brakuje jeszcze szczegółowych rozporządzeń, które dadzą możliwość poszukiwania środków zewnętrznych na ten cel. Realizowane będą też przyłączenia kolejnych budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Mieszkańcy decydują

Już po raz drugi, każdy mógł zgłosić swój projekt do realizacji, a mieszkańcy miasta mogli wybrać ich zdaniem najlepsze pomysły podczas głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego. Drugi rok z rzędu gmina na ten cel przeznaczyła 1,4 mln zł. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowało się 26 zadań, realizowane będą też 4 zadania, których nie udało się zrealizować w zeszłym roku. Wartość zakwalifikowanych projektów waha się od 7,5 tys. zł do 100 tys. zł. Wśród nich są zarówno projekty “miękkie" typu koncerty, zajęcia sportowe, warsztaty, działania ekologiczne jak również te związane z infrastrukturą czyli chodniki lub elementy małej architektury.

Pliki do pobrania:
Wykaz zadań remontowych na rok 2019 (.pdf)
Wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2019 (.pdf)
Wydatki na zakupy inwestycyjne na rok 2019 (.pdf)

Komentarze

Liczba komentarzy: 1
gość: mieszkaniec
Dodano: piątek, 11 września 2020
To może zamiast zadłużać PCU kupując kogenerację sprzedacie nowiutki kocioł który stoi i niszczeje nie pracując już 4 lata , kocioł zakupiono w kredycie zupełnie nie potrzebnie za 1,5 mln. złotych + montaż też niezła kasa Mieszkańcy powinni wiedzieć że płaca w rachunkach za tego typu inwestycje geniuszy ciepłownictwa z PCU
1
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Głosowanie na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024

Na projekty złożone w ramach Budżetu Obywatelskiego 2024 będzie można...

Jazda próbna zakończona kolizją

Jazda próbna zakończona kolizją

49-letni mężczyzna przed zakupem wymarzonej toyoty postanowił sprawdzić jej...

Dzień bez Samochodu – jedź za darmo komunikacją publiczną

Dzień bez Samochodu – jedź za darmo komunikacją publiczną

W piątek (22 września) obchodzimy Dzień bez Samochodu, który jest...

Bieg FROG RACE Zimne Doły 2023

Bieg FROG RACE Zimne Doły 2023

9 września 2023 roku zapraszamy na bieg FROG RACE, który odbędzie się na...

Ze sklepu wprost do zakładu karnego

Ze sklepu wprost do zakładu karnego

Kradzieże sklepowe stały się udręką wielu sprzedawców. Aby ten proceder...

Kuba Sienkiewicz w Józefosławiu

Kuba Sienkiewicz w Józefosławiu

9 września 2023 roku odbędzie się kolejny koncert w ramach Józefest w...

Dziennikarstwo obywatelskie

Mieszkanka Bielawy podbija świat designu

Mieszkanka Bielawy podbija świat designu

26-letnia Anna Gwiazda z Bielawy jest najlepszym przykładem na to, że...

Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie Milenki Miech

Trwa zbiórka pieniędzy na leczenie Milenki Miech

Trwa walka o zdrowie i życie Milenki Miech, uczennicy Szkoły Podstawowej...

Festiwal food trucków w Józefosławiu

Festiwal food trucków w Józefosławiu

Przed mieszkańcami Józefosławia najsmaczniejszy event tej wiosny. W pierwszy...

Rusza kolejna edycja projektu Przedsiębiorcze Piaseczno 2023

Rusza kolejna edycja projektu Przedsiębiorcze Piaseczno 2023

W Centrum Przedsiębiorczości w Piasecznie rusza kolejna edycja...

300 iglaków dla mieszkańców

300 iglaków dla mieszkańców

Leroy Merlin przekazał Gminie Piaseczno 300 choinek w doniczkach. Mieszkańcy...