Masz talent do pisania i interesują Cię problemy naszej lokalnej społeczności? Chciałbyś/ałabyś przedstawić innym swoje przemyślenia i poglądy lub też zrobić relację z ważnego wydarzenia? Napisz do nas na kontakt@naszepiaseczno.pl i zacznij współtworzyć z nami jako dziennikarz obywatelski.

Kwalifikacja wojskowa

Kategorie: Aktualności
Utworzone: piątek, 26 stycznia 2024 Źródło: Starostwo Powiatowe
Data wydarzenia: poniedziałek, 12 lutego 2024

Od dnia 12 lutego do dnia 16 kwietnia 2024 roku na terenie powiatu piaseczyńskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb służby wojskowej.

Harmonogram kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu piaseczyńskiego:

  • Gmina Lesznowola - od 12.02 do 21.02.2024 r. (łącznie 8 dni)
  • Gmina Góra Kalwaria - od 23.02 do 01.03.2024 r. (łącznie 6 dni)
  • Gmina Prażmów - od 01.03 do 05.03.2024 r. (łącznie 3 dni)
  • Gmina Tarczyn - od 05.03 do 07.03.2024 r. (łącznie 3 dni)
  • Gmina Piaseczno - od 08.03 do 08.04.2024 r. (łącznie 18 dni)
  • Gmina Konstancin-Jeziorna - od 08.04 do 12.04.2024 r. (łącznie 5 dni)
  • Kobiety - 15.04.2024 r. (1 dzień)
  • Rezerwa - 16.04.2024 r. (1 dzień)

W dniu 22.02.2024 r. oraz w dniach od 28.03 do 02.04.2024 r. nastąpi przerwa w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej. Prosimy o nie stawianie się do kwalifikacji wojskowej w tych terminach.

Numery telefonów do pracowników urzędów gmin prowadzących sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej:
• Urząd Gminy Prażmów - (22) 727-05-21 wew. 141
• Urząd Miasta i Gminy Piaseczno - (22) 701-75-38, (22) 701-75-39
• Urząd Miasta i Gminy Góra Kalwaria - (22) 484-34-41
• Urząd Gminy Lesznowola - (22) 708-91-38
• Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna - (22) 484-24-98
• Urząd Miejski w Tarczynie - (22) 715-79-33

Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie

Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno, sala konferencyjna na parterze budynku, naprzeciwko Sali Obsługi Interesanta tel. (22) 756 62 54 wew. 298 lub wew. 164.

W sprawach dotyczących kwalifikacji wojskowej należy kontaktować się w pierwszej kolejności z pracownikiem urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce zamieszkania danej osoby, zgodnie z podanymi powyżej numerami telefonów. W razie niemożności połączenia się z pracownikiem danego urzędu gminy, można kontaktować się bezpośrednio z Powiatową Komisją Lekarską pod podany powyżej numer telefonu.

Czym jest kwalifikacja wojskowa i co warto o niej wiedzieć?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. (Dz. U. 2023 poz. 2473) na terenie całego kraju zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa, która ma na celu weryfikację stawiających do niej osób pod kątem ich predyspozycji i stanu zdrowia psychofizycznego dla potrzeb czynnej służby wojskowej.

Na terenie powiatu piaseczyńskiego tegoroczna kwalifikacja wojskowa odbywać będzie się w terminie od 12 stycznia do 16 kwietnia 2024 r.
Stawiennictwo do kwalifikacji wojskowej jest obowiązkiem określonym przez art. 59 ust. 1-4 oraz art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (Dz.U. 2022 poz. 2305 z późn. zm.).

Osoby, które nie mogą stawić się przed Powiatową Komisją Lekarską w terminie i miejscu przedstawionym w wezwaniu Wójta lub Burmistrza, powinny zawiadomić pisemnie o tym fakcie tego Wójta lub Burmistrza wraz z podaniem uzasadnienia przyczyny niemożności stawienia się. Podobnie, osoby przebywające za granicą powinny zadbać o udokumentowanie przyczyny niestawienia się przed Powiatową Komisją Lekarską. Po ustaniu tych przyczyn osoba powinna niezwłocznie zgłosić się na kwalifikację wojskową w kolejnym najbliższym dostępnym terminie.

Szczegółowych informacji w tej sprawie udzielić mogą pracownicy urzędów gmin prowadzący sprawy z zakresu kwalifikacji wojskowej, dostępni pod numerami telefonów podanymi powyżej.

Kto podlega obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej?

Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają:
1) mężczyzn urodzonych w 2005 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3) osoby, które w latach 2022 i 2023:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1997-2005 posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;
6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kto nadzoruje i przeprowadza kwalifikację wojskową?

Zwierzchni nadzór nad przeprowadzaniem kwalifikacji wojskowej na terenie kraju sprawuje Minister Obrony Narodowej, zaś bieżący nadzór nad przygotowaniem iprzebiegiem kwalifikacji wojskowej na terenie województwa sprawują wojewodowie.

Za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej na terenie powiatu odpowiadają starostwie, którzy realizują to przedsięwzięcie przy współudziale szefów wojskowych centrów rekrutacji oraz wójtów i burmistrzów (prezydentów miast). Zadania w zakresie orzekania o zdolności do służby wojskowej w ramach kwalifikacji wojskowej wykonywane są przez autonomiczne i niezależnie od siebie działające wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie, powoływane przez wojewodów, które w drodze decyzji administracyjnej orzekają o kategorii zdolności danej osoby do służby wojskowej. Na terenie powiatu piaseczyńskiego jest to Powiatowa Komisja Lekarska w Piasecznie.

W trakcie kwalifikacji wojskowej wszystkim osobom stawiającym się do niej zakładana jest ewidencja wojskowa i wydawane są zaświadczenia o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, o uregulowanym stosunku do służby wojskowej oraz o orzeczonej zdolności do służby wojskowej.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 lutego 2023 roku w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. 2023 poz. 440) osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej powinna mieć ze sobą następujące dokumenty:
• dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
• dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12-stu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej(jeżeli takie dokumenty posiada), jak również dokumentację medyczną z wcześniejszego okresu w przypadku chorób i schorzeń poważniejszych, przewlekłych i długotrwałych - w celu przedstawienia jej Powiatowej Komisji Lekarskiej;
• dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
• dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.

Kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej

Ustalone są następujące kategorie zdolności do czynnej służby wojskowej:
1) kategoria A - zdolny do służby wojskowej, co oznacza zdolność do odbywania lub pełnienia określonego rodzaju służby wojskowej, o której mowa w art. 129 ustawy o obronie Ojczyzny, tj. czynnej służby wojskowej lub służby w rezerwie, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;
2) kategoria B - czasowo niezdolny do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju;
3) kategoria D - niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;
4) kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej, o której mowa w pkt 1, w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

W świetle powyższego, niezwykle istotnym jest posiadanie oraz przedstawienie Powiatowej Komisji Lekarskiej dokumentacji medycznej, mogącej świadczyć o aktualnym stanie zdrowia i przebytych chorobach. Ułatwi to Komisji poprawne zdiagnozowanie i wydanie właściwego orzeczenia o kategorii zdolności do służby wojskowej.

Jeżeli Powiatowa Komisja Lekarska nie będzie w stanie określić kategorii zdolności do służby wojskowej w oparciu o własne badania oraz przedstawioną dokumentację medyczną, Przewodniczący Komisji może skierować daną osobę na badania specjalistyczne (w tym także psychologiczne) lub na obserwację szpitalną, których wyniki uwzględnione zostaną w procesie orzeczniczym. Zarówno badania lekarskie, przeprowadzane w trakcie kwalifikacji wojskowej, jak i - w razie skierowania na nie - badania specjalistyczne oraz poddanie się obserwacji szpitalnej są obowiązkowe i bezpłatne dla osoby stawiającej się do kwalifikacji wojskowej.

Osoby, które mają orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez komisję ds. orzekania o niepełnosprawności powinny przedstawić to orzeczenie Powiatowej Komisji Lekarskiej, co pozwoli jej ustalić schorzenie i odpowiadający temu paragraf, a w rezultacie orzec kategorię zdolności do służby wojskowej. Powiatowe Komisje Lekarskie wydają orzeczenia o zaliczeniu do jednej z przedstawionych powyżej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej w formie decyzji administracyjnych.

Każde orzeczenie staje się prawomocne po upływie 14. dni od dnia jego wydania. W związku z tym, osoba, której dotyczy wydane przez Powiatową Komisję Lekarską w Piasecznie orzeczenie, ma prawo je zakwestionować w ciągu tych 14. dni, składając pisemne odwołanie do Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej za pośrednictwem Powiatowej Komisji Lekarskiej w Piasecznie.

Osoba, która stawiła się do kwalifikacji wojskowej i została orzeczona przez Powiatową Komisję Lekarską w zakresie zdolności do służby wojskowej, może, zgodnie z art. 127a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2023 poz. 755 z późn. zm.) może zrzec się prawa do wniesienia odwołania od tego orzeczenia i wówczas orzeczenie takie staje się ostateczne i prawomocne.

W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej osoby do tego zobowiązanej bez uzasadnionej przyczyny, zgodnie z art. 59 ust. 8 ustawy o obronie Ojczyzny, wójt lub burmistrz, z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub szefa wojskowego centrum rekrutacji, nakłada na tę osobę grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie tej osoby przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Ponadto, jeśli osoba zobowiązana nie stawi się do kwalifikacji wojskowej lub stawi się, ale nie przedstawi wymaganych dokumentów, odmówi poddania się badaniom lekarskim, odmówi udzielenia informacji w zakresie danych jego dotyczących i przetwarzanych w ewidencji wojskowej, osoba taka zgodnie z art. 681 ustawy o obronie Ojczyzny podlega karze grzywny lub ograniczenia wolności.

Warto pamiętać o tym, że sprawy dotyczące unormowania stosunku do służby wojskowej istotne są przede wszystkim dla samych zainteresowanych, czyli osób wzywanych do stawienia się na kwalifikację wojskową, dlatego też najprostszym sposobem jego unormowania jest właśnie stawienie się przed Powiatową Komisją Lekarską.

Komentarze

Brak komentarzy. Bądź pierwszy!
Dodaj komentarz

Naszepiaseczno - lokalna społeczność

Najczęściej czytane

Housepital Festival Piaseczno 2024

Housepital Festival Piaseczno 2024

29 czerwca 2024 roku odbędzie się 12. edycja Housepital Festival w Piasecznie...

Mazowsze. Wiadomości z regionu

W tym wydaniu programu informacyjnego samorządu województwa mazowieckiego...

PIASECZYŃSKIE KINO PLENEROWE 2024

PIASECZYŃSKIE KINO PLENEROWE 2024

Rusza Piaseczyńskie Kino Plenerowe! Już od 5 lipca serdecznie zapraszamy w...

Kolejna burza i kolejna ludzka tragedia

Kolejna burza i kolejna ludzka tragedia

Kolejną pracownicę Urzędu Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna dotknęła...

Poszukiwany listem gończym za znieważenie funkcjonariuszy - zatrzymany

Poszukiwany listem gończym za znieważenie funkcjonariuszy - zatrzymany

Piaseczyńscy kryminalni zatrzymali poszukiwanego listem gończym 50- latka,...

Bójka z użyciem noża

Bójka z użyciem noża

39-letni mieszkaniec Piaseczna został trzykrotnie ugodzony nożem, a sprawcy...

Dziennikarstwo obywatelskie

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na COPA SILESIA (Gi & No-Gi)

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na COPA SILESIA (Gi & No-Gi)

Z dumą informujemy o wspaniałych wynikach naszych zawodników na zawodach...

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Ostatnich Zawodach

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Ostatnich Zawodach

Sukcesy Zawodników Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Ostatnich...

Food trucki znów nakarmią Józefosław

Food trucki znów nakarmią Józefosław

Najsmaczniejszy event tego lata w Józefosławiu. Food trucki zaparkują przy...

Złote medale z Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu IBJJF lecą do Piaseczna

Złote medale z Mistrzostw Europy Jiu-Jitsu IBJJF lecą do Piaseczna

Z przyjemnością informujemy, że zawodnicy naszego klubu Six Mates odnieśli...

Sukcesy Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Mistrzostwach Polski: Młodzi Sportowcy Błyszczą!

Sukcesy Six Mates BJJ Fight Club Piaseczno na Mistrzostwach Polski: Młodzi Sportowcy Błyszczą!

W dniu 11 maja odbyły się Mistrzostwa Polski dzieci i młodzieży w...